• สานต่อ สร้างขวัญ พัฒนา
  • Banner 65
ข่าวกิจกรรม ยศ.ทอ.
ประชาสัมพันธ์ - งานด้านการศึกษา
 

pngegg อนุมัติใช้ปฏิทินการศึกษา ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

pngeggดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำโครงการศึกษา ทอ.ประจำปี ๖๗-๖๘

       pngegg Timeline จัดทำโครงการศึกษาของ ยศ.ทอ.ประจำปี

pngegg คู่มือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.    


pngegg แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ. ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ NewAlt

pngegg คำสั่ง / แผนงาน / รายละเอียดงานกิจการอาเซียน

pngegg การประชุม คณก.พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕  

pngeggการประชุม คณก.อาเซียน ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕  

pngeggภาษาอังกฤษสำหรับสายวิทยาการ การศึกษาและการฝึก กองทัพอากาศ  

pngeggภาษาอังกฤษสำหรับสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์

pngegg การประชุมสภาการศึกษา ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔

pngegg คำสั่งสภาการศึกษา ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๔   


pngegg คู่มือการใช้งาน OTP ผ่าน RTAF VPN ผ่าน PC/NB และ ผ่าน iOS - Android

ประชาสัมพันธ์ - สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปีบัญชี 2567 giphy

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ค้ำประกันชดใช้แทนผู้กู้  giphy

pngegg คำนวณเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์  giphy

pngegg เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  giphy

pngegg ระเบียบ สอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วยให้เงินกู้และดอกเบี้ยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 

png arrow  สมาชิกที่ออกจากราชการ หรือไม่ได้สังกัด ทอ. :  สามารถยื่นขอเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 90% ของหุ้นที่มีอยู่ หรือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 40,000 บาท  (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)

png arrow  สมาชิกที่ไม่ได้สังกัด ยศ.ทอ. :  สามารถยื่นขอเงินกู้สามัญได้ตามระเบียบที่ สอ.ยศ.ทอ.กำหนด เช่นเดียวกับสมาชิกที่สังกัด ยศ.ทอ.

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน สอ.ยศ.ทอ. และกำหนดการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกฯ ประจำปี ๒๕๖๖ 

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อซื้อ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์การศึกษา

Playlist - Video กิจกรรม ยศ.ทอ.
 
วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 
แนะนำแนวทางการตัดสินผลงาน KM
 
RTAF Insider EP.13 : การพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ และนักเรียน เสธ.ทอ. หญิง รุ่นแรก
 
เจตนารมณ์ ๖ ประการ จก.ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖
 
การใช้งาน CALORIES CREDIT CHALLENGE App
 
กิจกรรม Air Force Virtual Run 2022 (ยศ.ทอ.)
 
ประวัติกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
โอวาทอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
การป้องกันภัย Covid-19 โดย ผสกศ.กวบ.ยศ.ทอ.
 
นิรภัยภาคพื้น : รณรงค์สวมหมวกกันน็อค
 
สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔
Playlist - Video แนะนำ รร.รอบดอนเมือง
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วีดิทัศน์แนะนำ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ปีการศึกษา ๒๕๖๖