ข่าวกิจกรรม ยศ.ทอ.
ประชาสัมพันธ์ - แผนปฏิบัติงานต่างๆ

pngegg อนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๗  

pngegg แผนปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ. ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ (ปรับตัวชี้วัด) 

pngegg แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ปีงบประมาณ ๖๗ (ฉบับปรับงบประมาณ - ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๖) 

pngegg แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ปีงบประมาณ ๖๗ 

pngegg รายการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ของ นกข.ยศ.ทอ.ปีงบประมาณ ๖๖  

pngegg แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ปี งป.๖๖ (ฉบับปรับงบประมาณ) (Update ม.ค.๖๖)

pngegg ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ  

pngegg ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล  

pngegg แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ปี งป.๖๖-๗๐

pngegg แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.ปี งป.๖๖

pngeggแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

 

 Nawtangpatibut ๖๗    Nawtang2

 

ประชาสัมพันธ์ - สายวิทยาการการศึกษาและการฝึก / งานด้านการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ - สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

cal1

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  NewAlt

pngeggโครงการเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ) NewAlt

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง  การยื่นแบบรายงานขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2567 

            png arrow แบบรายงานขอรับทุนการศึกษาปี 2567 

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง  ยกเลิกการกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษา และจักรยานยนต์ (ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๗ เป็นต้นไป)  

pngegg เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  

pngegg ระเบียบ สอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วยให้เงินกู้และดอกเบี้ยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 

png arrow  สมาชิกที่ออกจากราชการ หรือไม่ได้สังกัด ทอ. :  สามารถยื่นขอเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 90% ของหุ้นที่มีอยู่ หรือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 40,000 บาท  (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)

png arrow  สมาชิกที่ไม่ได้สังกัด ยศ.ทอ. :  สามารถยื่นขอเงินกู้สามัญได้ตามระเบียบที่ สอ.ยศ.ทอ.กำหนด เช่นเดียวกับสมาชิกที่สังกัด ยศ.ทอ.

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน สอ.ยศ.ทอ. และกำหนดการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกฯ ประจำปี ๒๕๖๖ 

Playlist - Video แนะนำ รร.รอบดอนเมือง
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วีดิทัศน์แนะนำ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
Playlist - Video กิจกรรม ยศ.ทอ.
 
วันคล้ายวันสถาปนา 75 ปี กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ 75 ปี
 
พรปีใหม่ ๒๕๖๗ จากใจผู้บัญชาการทหารอากาศและนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี 2567
 
วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 
แนะนำแนวทางการตัดสินผลงาน KM
 
RTAF Insider EP.13 : การพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ และนักเรียน เสธ.ทอ. หญิง รุ่นแรก
 
สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔
 
การใช้งาน CALORIES CREDIT CHALLENGE App
 
เจตนารมณ์ ๖ ประการ จก.ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖
 
นิรภัยภาคพื้น : รณรงค์สวมหมวกกันน็อค
 
การป้องกันภัย Covid-19 โดย ผสกศ.กวบ.ยศ.ทอ.
 
โอวาทอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
ประวัติกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 
กิจกรรม Air Force Virtual Run 2022 (ยศ.ทอ.)