ประกาศราคากลาง

 

 

auction

 

 

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการสอบภาควิชาการ

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ก.พ.65

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างสร้างลานประกอบพิธีและสะพานบริเวณแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ที่ ยศ.ทอ.

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,544,700 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปี 2565

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 752,580 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดากองทัพอากาศ

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 พ.ค.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารชนิด ๕%

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,236,300 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 พ.ค.64

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 ก.ค.63

Arrow forward ชื่อโครงการ จัดซื้อข้าวสารชนิด 5% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า 50 กก.จำนวน 2,200 กระสอบ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 เม.ย.63

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท 

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก.ย.62

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ก.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารชนิด ๕% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า ๕๐ กก. จำนวน ๒,๒๐๐ กระสอบ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,596,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 เม.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มี.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ปัญหาสอบภาควิชาการ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 284,620 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ก.พ.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างแบบทดสอบ

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,500 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสารชนิด ๕% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า ๕๐ กก.จำนวน ๒,๒๐๐ กระสอบ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 เม.ย.62

Arrow forward ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,400 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 พ.ย.60

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6 พ.ย.60

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 ส.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ  ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารหอมมะลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,960,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.65

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาครสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 752,580 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ก.ย.65

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ก.ย.65

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารหอมมะลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,360,400 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.66

 
 
 

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ (ห้องประชุม) บก.ยศ.ทอ.

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินราคากลางในการประกวด 1,594,500 บาท

Arrow forward  ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างขัดล้างทำความสะอาดอาคาร ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) (จ้างเหมาบริการครั้งเดียว) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินราคากลางในการประกวด 1,246,690 บาท

Arrow forward  ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รร.จอ.ยศ.ทอ.

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 790,596 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ก.ย.66

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 ก.ย.66

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รร.จอ.ยศ.ทอ.ประจำปี ๖๖

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 790,596 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ก.ย.66

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,360,400 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 ต.ค.66

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,380,200 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 เม.ย.67

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๙ (ห้องน้ำ-ห้องส้วม รร.นอส.ยศ.ทอ.) ที่ ยศ.ทอ.

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,360,800 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 พ.ค.67 

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (อาคารหมายเลข ๒๕๐๒) ที่ รร.จอ.ยศ.ทอ.

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 พ.ค.67 

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฝึกงาน นักเรียนจ่าอากาศ ที่ รร.จอ.ยศ.ทอ. (ดอนเมือง)

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 พ.ค.67 

 
 
Powered by Phoca Download