ประกาศราคากลาง

 

 

auction

 

 

Arrow forward  ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการสอบภาควิชาการ

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท

Arrow forward  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ก.พ.65

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างสร้างลานประกอบพิธีและสะพานบริเวณแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ที่ ยศ.ทอ.

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,544,700 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปี 2565

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 752,580 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดากองทัพอากาศ

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 พ.ค.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารชนิด ๕%

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,236,300 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 พ.ค.64

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 ก.ค.63

Arrow forward ชื่อโครงการ จัดซื้อข้าวสารชนิด 5% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า 50 กก.จำนวน 2,200 กระสอบ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 เม.ย.63

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท 

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก.ย.62

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ก.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

     Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

     Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารชนิด ๕% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า ๕๐ กก. จำนวน ๒,๒๐๐ กระสอบ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,596,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 เม.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มี.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ปัญหาสอบภาควิชาการ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 284,620 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ก.พ.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000 บาท

Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ธ.ค.60

 
 
Powered by Phoca Download