_____________________________

แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อรองรับประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ให้สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563

_______________________________

pdf  แจ้งความวิทยาการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

title 01 01
02 01 edit 02 02 edit
03 01 edit 03 02 edit
03 03 edit 03 04 edit