แผนงาน/ แผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.

(อัพเดท ณ วันที่ ๒ ส.ค.๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒ ส.ค ๒๕๖๕)

(อัพเดท ณ วันที่ ๒ มี.ค.๖๕)

(อัพเดท ณ วันที่ ๒ มี.ค.๖๕)

(อัพเดท ณ วันที่ ๒ มี.ค.๖๕)

1. รร.หลักขั้นปลาย

2. รร.หลักขั้นต้น

3. รร.ครูทหาร

4. คณง.จัดทำฐานข้อมูลการบริหารและการศึกษา

5. คณง.PMQA ยศ.ทอ.

6. คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

7. คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ยศ.ทอ.

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔)

(ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน่วยรับผิดชอบตามตัวชี้วัดศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการตามแผนงาน (แบบ ค.-2) พร้อมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด (มี.ค. และ ก.ย.)

(ปรับปรุงเมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๖)

 
 
Powered by Phoca Download