sccl logo 2561
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
 

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนผ่านระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้


sccl IT ระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 

2566 11 13

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2567 06 04

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  NewAlt

pngeggโครงการเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ) NewAlt

pngegg ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง  การยื่นแบบรายงานขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2567 

            png arrow แบบรายงานขอรับทุนการศึกษาปี 2567 

Arrow forward  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ. เรื่อง ยกเลิกการกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษา และจักรยานยนต์ (ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๗)  

Arrow forward  รายงานกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  

Arrow forward ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด เรื่อง ขอให้สมาชิกยืนยันยอดหุ้น หนี้สิน เงินฝากออมทรัพย์  

Arrow forward ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปีบัญชี 2567  

Arrow forward

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ค้ำประกันชดใช้แทนผู้กู้   

Arrow forward

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อซื้อ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์การศึกษา 

Arrow forward

คำสั่งแต่งตั้ง คณก.ฯ ชุดที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๗

 

เวลาปฏิบัติงาน / วันหยุด / การรับ – จ่ายเงิน

     เวลาปฏิบัติงาน

collapse  เปิดทำการทุกวันราชการ เวลา 0800 – 1600
collapse  เปิดบัญชีเงินฝาก, ฝาก – ถอนเงิน, ชำระค่าหุ้น, ชำระค่างวดเงินกู้ เวลา 0830 – 1400 (ไม่พักเที่ยง)
*** ทุกวันสิ้นเดือนและวันทำงานวันแรกของทุกเดือน งดติดต่อเกี่ยวกับการขอกู้เงินทุกชนิด ***

 

     วันหยุดของสหกรณ์

- หยุดตามประกาศวันหยุดราชการของกองทัพอากาศ
- หยุดวันก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเตรียมการประชุม

      รายงานกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด     รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด

 


วิธีการคำนวณเงินกู้ฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ