เยื่ยมชมตลาดนัด ยศ.ทอ.ในโครงการสร้างรายได้เสริมให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 01

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นายทหารนักเรียน เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งอยู่ในโครงการสร้างรายได้เสริมให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ทำให้ภาระหนี้สินลดลง และเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเดินโครงการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

 05    06
 07    08
 09    11
 12    13
 14    15
16   17
18   19
20   10