เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 01

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลโท กิตติ  คงสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และ พลตรี พีรพัฒน์  จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ โดยการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการในการผลิตกำลังพลด้านวิชาชีพช่าง ให้ตรงกับความต้องการของกระทรวงกลาโหม รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุสาหกรรมป้องกันประเทศ อีกทั้งชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติของนักเรียนช่างฝีมือทหาร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 02   03 
 04    05
 06    07
 08    09