เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 16 06 66 07

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ร่วมกับผู้แทนจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ และศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์อุดมพร  ตุงคะสิริ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.วีระยุทธ  พิมพาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการนำกระบวนการของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) มาใช้ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

16 06 66 01

16 06 66 03

16 06 66 02

16 06 66 04

16 06 66 05

16 06 66 06

16 06 66 08

16 06 66 09