เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 01

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซียงฉิน อธิการบดีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ โดยการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบ การสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup Center) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

02

03

04

05

06

 

 07    08
 09    10
 11    11
 13    14
 15    16
 18    19
19   20