เยี่ยมชมกิจการคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมชมกิจการคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกอบรมนายช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อากาศยานตามมาตรฐานสากล และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรทางเทคนิคอากาศยานที่มีมาตรฐาน โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

02

03

04

05

IMG 1050
73168

73166

73165

73167

73164

73162

IMG 1051
73163