เยี่ยมชมการอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบภารกิจกำลังพล ยศ.ทอ.

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบภารกิจกำลังพล ยศ.ทอ.ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน นขต.ยศ.ทอ.และหน่วยใน บก.ยศ.ทอ.ตลอดจนเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย ผกง.ยศ.ทอ.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยศ.ทอ. ชั้น ๔ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

02

03

04

05

06