องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์”
 
 001
          พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗  หัวข้อ "กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์" เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศได้เรียนรู้การใช้จิตวิทยาผู้บังคับบัญชา อันเป็นกิจสำคัญของผู้นำระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุธศึกษาทหารอากาศ  

002

003

004