ตอบแบบสอบถามความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านนิรภัยภาคพื้น

01

         พลอากาศโท เสกสัณน์  ไชยมาตย์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้มอบหมวกกันกระแทก ให้แก่กำลังพลในกองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน ๘ คน ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับ ๑ -๘ ในการตอบแบบสอบถามความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านนิรภัยภาคพื้น รวมทั้งมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน ๒ คน เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เกิดความตระหนักรู้ในด้านนิรภัยภาคพื้นทุก ๆ มิติ และนำไปปฏิบัติด้วยความมีสติอย่างสม่ำเสมอ ตามนโยบายนิรภัยภาคพื้นกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๗ ข้อ ๑ เสริมสร้างความรู้ด้านนิรภัยให้เข้าถึงกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อเข้าสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารกองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

02

03

04

05

06