ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖

01

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  พลอากาศตรี วันชัย  พึ่งเจียม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ทวีศักดิ์  เผ่าวิจารณ์ ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ มาตรการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ปรึกษาด้านงบประมาณ รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยสายวิทยาการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08