ตรวจเยี่ยม”การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕”ของ นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

 22 08 65 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม”การฝึกร่วมยุทธเสนา ๖๕”ของ นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศยอ.ศปก.ทอ.จังหวัดเชียงใหม่

22 08 65 02

22 08 65 03

22 08 65 04

22 08 65 05

22 08 65 06