ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติยุทธวิธีทางทหารภาคสนาม ของนักเรียนจ่าอากาศ

01

         พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงานบริหาร) ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติยุทธวิธีทางทหารภาคสนาม ของนักเรียนจ่าอากาศ เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียนจ่าอากาศ ที่เข้าร่วมการฝึก รับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการฝึกในครั้งต่อ ๆ ไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ตาคลี) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

02

03

04

05

06

07

08

09