ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๔ 

1

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๔ ระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ. กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

2

3

4