ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ของนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสารวัตรทหารและ เหล่าอากาศโยธิน

 

01

          นาวาอากาศเอก วินิจ  จันทรมณี รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ของนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสารวัตรทหารและ เหล่าอากาศโยธิน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

02

03

04

05

06

07

08