ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒

03-03-23-16.jpg

          นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นายทหารนักเรียน เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งอยู่ในโครงการสร้างรายได้เสริมให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ทำให้ภาระหนี้สินลดลง และเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเดินโครงการ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

03 03 23 01

03 03 23 02

 

ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
ตลาดนัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒