แถลงนโยบายกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

10 10 65 1

         พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แถลงนโยบายกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.และผ่านระบบ Video Teleconference

10 10 65 7

10 10 65 6

10 10 65 5

10 10 65 2

10 10 65 3

10 10 65 4