ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน วท.ถลาง

 

 01
         

          น.อ.ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ  รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยข้าราชการ รร.จอ.ยศ.ทอ. และ สบน.ทอ.เดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน วท.ถลาง โดยมี น.ส.กชกร  บุษราภรณ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับรองมาตรฐานจากระดับสากล และนำเยี่ยมชมสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ทั้งนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าพบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยคณะได้ปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์การขอรับรองสถาบันผลิตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐานสากล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา รร.จอ.ฯ ให้ได้รับการรับรอง MTO ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต

02

03

05

0608

09      10     07

13

14 

 15    16
 17    18
 19