จก.ยศ.ทอ.และคณะ ผบช.ฯ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ยศ.ทอ.ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดชลบุรี

 

01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชา นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับการฟังบรรยาย ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี คุณธีรศักดิ์  จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพัทยา การพัฒนาเมืองพัทยาฯ และได้รับฟังการบรรยายที่สวนนงนุช โดย คุณเดชาธร  ลือแก้วมา ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ สวนนงนุช พัทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติสวนนงนุช และได้เข้าชมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี

02

03

04

05

06

 07    08
 09    10
 11    12