พิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 2565 09 30 1

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (คนใหม่) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 09 30 2

2565 09 30 3

2565 09 30 4

2565 09 30 5

2565 09 30 6

2565 09 30 7

2565 09 30 8