Banner M1 2565 12 65

 

  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
icondownload

 

b1

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วีดิทัศน์แนะนำ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

วิดีทัศน์แนะนำ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

{ที่มา : YOUTUBE ช่อง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ}