ร่วมรับฟังการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ ทอ. 

 

 01

           คณะท่านผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมรับฟังการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ ทอ. เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับชมการถ่ายทอดสด ช่องทาง RTAF IPTV และผ่านระบบเคเบิลทีวี ของ ทอ.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25