รับฟังการแถลงผลงาน ปี ๖๕ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

 31 08 65 01

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รับฟังการแถลงผลงาน ปี 65 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอสมุด ทอ.ชั้น ๓ และผ่านระบบ Video Tele Conference

 31 08 65 02

31 08 65 03

 

 31 08 65 04 1

31 08 65 04 2