รับฟังการประชุมมอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖
07 10 65 01 6

           พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ, พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ พลอากาศตรี วันชัย  พึ่งเจียม  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หัวหน้าหน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รับฟังการประชุมมอบนโยบาย ของ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอสมุด ทอ.และผ่านระบบ Cable TV ทอ.

07 10 65 01 3

07 10 65 01 4

07 10 65 01 5

07 10 65 01 7

07 10 65 01 2

07 10 65 01 1