ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการฝึกพัฒนาสัมพันธ์ (Get Together)

  001

          พลอากาศตรี วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการฝึกพัฒนาสัมพันธ์ (Get Together) ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

002

003

004

005

006

007

008