พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 1 10 64 1

        พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ท่านใหม่ เมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1 10 64 2

1 10 64 3