พิธีประดับเลขชั้นการศึกษา และเครื่องหมายหัวหน้าตอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

01

          นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเลขชั้นการศึกษา และเครื่องหมายหัวหน้าตอน นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนจ่าอากาศฯ

02

03

04

05

06

07

08

09

10