พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1632707048895

        พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1632707052683

1632707572373