พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

 01

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศ ของข้าราชการทหาร พุทธศักราช ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08

09

10