พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 2565 11 15 N1

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

2565 11 15 N2

2565 11 15 N3

2565 11 15 N4

2565 11 15 N5

2565 11 15 N6