พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 2565 11 04 1

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

2565 11 04 2

2565 11 04 3

2565 11 04 4

2565 11 04 5

2565 11 04 5

2565 11 04 7

2565 11 04 8