พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
07 10 65 3

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

07 10 65 4

07 10 65 6

07 10 65 707 10 65 8

07 10 65 5

07 10 65 2