พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหารพุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05