พิธีปิดการอบรม หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๖


09 06 66 a 02

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้บังคับบัญชา และมีทักษะการเป็นผู้นำทางทหาร มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

09 06 66 a 01

09 06 66 a 06

09 06 66 a 05

09 06 66 a 07

09 06 66 a 03

09 06 66 a 04

09 06 66 a 08

09 06 66 a 09

09 06 66 a 10