พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองชั้นประทวน รุ่นที่ ๑

 2565 09 28 01

           พล.อ.ท.กานต์ชนก  หันหาบุญ  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองชั้นประทวน รุ่นที่ ๑ (ออนไลน์) มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๓๒ คน ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

2565 09 28 03

2565 09 28 03

2565 09 28 04

2565 09 28 05