พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๙

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๙ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางทหาร เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฎิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะด้านการทหารเบื้องต้น มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำและมีลักษณะทางทหารที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตามค่านิยมหลัก ทอ. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08

09