พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๔

 

 01

          พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นทหารอากาศ มีเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพ พร้อมเป็นผู้นำ และผู้บังคับบัญชาที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพทางทหาร พร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศต่อไป เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10


12