พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๒

 

 

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๒ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความเข้าใจและมีทักษะการเป็นผู้นำและการบริหาร สามารถประยุกต์ในการปฎิบัติภารกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฎิบัติหน้าที่บังคับบัญชาและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

142 closing ceremony 2

142 closing ceremony 3

142 closing ceremony 4

142 closing ceremony 5

142 closing ceremony 7

142 closing ceremony 8

142 closing ceremony 9

142 closing ceremony 11


09