พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑

 

 01

          พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และหน้าที่ฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบิน มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผลและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

02

03

04

05

06

07

08

09

10