พิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี สมนึก  โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ พร้อมคณะผู้บรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เป็นองค์กรต้นแบบที่รองรับความเป็น Digital Airforce อย่างสมบูรณ์

02

03

04

05

06

08

09

10

07