ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 01

          นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกองทัพอากาศ ด้านความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ และนโยบายสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารนอน ๙ โรงเรียนจ่าอากาศฯ

02

03

04

05

06

07

08