พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๕

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๕ “เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นมหารอากาศ มีเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพ พร้อมเป็นผู้นำ และผู้บังคับบัญชาที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพทางทหาร พร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ ต่อไป” เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


02

03

04