พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๕

23 06 66 05

         พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้บังคับบัญชา และมีทักษะการเป็นผู้นำทางทหาร มีบุคลิกภาพ เหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

23 06 66 06

23 06 66 04

23-06-66-02.jpg

23 06 66 03

23 06 66 01