พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๔

 

01 

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้บังคับบัญชา และมีทักษะการเป็นผู้นำทางทหาร มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยเจตคติที่ดีต่อทหารอาชีพ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06