พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๓

 

01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๓ เพื่อผลิตผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในระดับยุทธวิธีของ ทอ. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหาร สามารถประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติภารกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05