พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑

11 10 65 7

         พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

11 10 65 8

11 10 65 3

11 10 65 6

11 10 65 5

11 10 65 1

11 10 65 4