พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 01

         นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ รองเสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษาและการอบรมของกองทัพอากาศ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.วิชัย  เสวกงาม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.อ.สืบพงศ์  ตันอารีย์ ผอ.กวช.คปอ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

02

03

04

05

06